กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย

“ผ้าทอคุณภาพ จากชุมชนลานข่อย”

    ปี พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้ง กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย ขึ้นตามโครงสร้างชีวิตใหม่สตรีชนบท โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มนิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้มีการจัดอบรมทอผ้าให้กับสมาชิก จำนวน 25 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2546 นิคมสร้างตนเองควนขนุน ได้ขอสนับสนุนวิทยากรโดยมีอาจารย์ สุพรรณสาร โพธิ์ประเสริฐ มาช่วยฝึกอบรมจากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการทอผ้าด้ายประยุกต์แบบพัฒนา จนสมาชิกกลุ่มมีความรู้ในการทอผ้าและพัฒนาฝีมือจนได้ชิ้นงานที่ออกมาสวยงามมีคุณค่า ได้รับรางวัลมากมาย สร้างชื่อเสียงของสินค้าชุมชน “ผ้าทอลานข่อย” ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ  
ผู้ประกอบการ
: กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย
300/2 หมู่ 1 บ้านลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
ติดต่อ : นางจินดา มีจันทร์
โทร : 08-6297-1599 , 08-4744-8993